Drag Queen Story Hour på Torsholken

I torsdgas (20/2) hade vi besök av Drag Queen story hour som höll i en sagostund med fokus på allas lika värde.
Så här beskriver de själva sitt arbete: ”Drag Queen Story Hour är precis vad det låter, Dragqueens som läser Normkreativa barnböcker och med allas lika värde i grund. När vi läser ger vi barnen positiva queera förebilder som utmanar könsnormerna. Syftet är att barn ska få med sig att dom har rätt att vara som dom är, oavsett vilken identitet de har, hur de ser ut eller var de kommer ifrån. Vi är alla olika och har rätt att vara det.”
De som kom till oss heter Lady busty och Miss Shameless och de brinner för att få öka normkreativiteten och att motverka mobbning, öka förståelse och för att visa allas lika värde. De har pedagogik och teater som bakgrund och har arbetat länge med barn och ungdomar. De använder sig även av tecken som stöd/Takk under sagostunderna. De inkluderar och arbetar självklart kring läroplanen och barnkonventionen.

Enligt Skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567) ska förskolan aktivt arbeta för att förebygga kränkande behandling.

“Varje barn har rätt att utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar utan kränkande behandling. Förskolan har i uppdrag att arbeta för en miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (enligt diskrimineringslagen, skollagen 6kap 8§ och läroplan för förskolan Lpfö18).

Förskolan ska varje år upprätta en plan mot kränkande behandling enligt 6kap 8§ i skollagen. Den ska innehålla aktiva åtgärder utifrån de 7 diskrimeringsgrunderna enligt både skollagen och diskrimineringslagen. De aktiva åtgärderna ska utvärderas varje år och utvärderingen ska ligga till grund för kommande års plan.
Lagarna förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga trakasserier och kränkande behandling. Om trakasserier eller andra kränkningar äger rum i eller i samband med verksamheten är förskolan skyldig att utreda och åtgärda det inträffade.
De sju diskrimineringsgrunderna är:
  • Kön
  • könsidentitet eller könsuttryck 
  • Etnisk tillhörighet 
  • Religion eller annan trosuppfattning 
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning 
  • Ålder “
Från Torsholkens Plan för likabehandling och förebyggande arbete för att motverka diskriminering.

Barn och pedagoger delar ut kärlek på Alla hjärtans dag

En dag med fokus på att ge kärlek till varandra:) En fin promenad där barn och pedagoger gick runt i byn och delade ut hjärtan till personer de träffat och ville visa extra uppskattning för samt i byns brevlådor.

 

Vår fina vattentrappa

I våras började vi att planera vår vattentrappa.

Barn och pedagoger har tillsammans byggt den och de har verkligen testat på olika tekniker.

de har stampat på kullen, odlat gräs för att jorden ska bindas och inte ramla ner, de har gjutit bladen som vattnet rinner i m.m. Olika åldrar har möts och den är verkligen vacker.

Kostnaden för hela vattentrappan blev ca. 4500kr och det mesta materialet är återvunnet material.

 

Hösten är utforskarnas tid

Hösten har så vackra färger och det är så spännande att utforska.

Hos oss är vi mycket utomhus! Vi älskar naturen och att vara utomhus är en stor del av vår verksamhet.

Att vara utomhus innebär att vi tränar, fysisk rörelse, upptäcker och ställer frågor, undersöker och skaffar ny kunskap och framförallt använder vi oss av naturmaterial för en ett hållbarhetsperspektiv.

 

Ordet bajs skapar härliga diskussioner och en hel del kunskap!

Idag efter samlingen läste vi en bok om olika djurs bajs. Vi tittade och jämförde djurens spillningar och barnens tankar och funderingar var många. – varför är ugglans bajs rött? – jag har sett musbajs, det ser ut som svart ris. Vad konstigt att mården bajsar uppe på stora stenar! – varför gör de det tro! – för de vill ha utkik! Det var flera barn som sett igelkottsbajs i sina trädgårdar och detta ledde till att vi tittade på en kort film om tre igelkottsungar och där berättades det om vad igelkottar äter och hur de sover. Avslutningsvis tog vi fram vår rödlera så alla fick forma till sin egen lilla igelkott! Vi använde oss av olika material förutom leran såsom små dekorationspinnar och pärlor.
(Pedagogisk inlägg kopierat från vårt dokumentationssystem, ABBUM.)

Vi går på promenader med alla åldrar

Promenader är uppskattat och samtidigt tränar vi så mycket! Kroppsuppfattning, kondition, styrka, trafikvett och upplevelsen av allt som är runt omkring.

Här är våra yngsta barn påväg till återvinningsstationen för att sortera soporna som de har samlat under veckan! Mycket uppskattat!

Kontakformuläret på hemsidan fungerar inte just nu

För tillfället fungerar inte kontaktformuläret som ni ska kunna skicka via här på hemsidan. Behöver ni komma i kontakt med förskolan kan ni använda er av de kontaktuppgifter som står under fliken KONTAKT.

Jag meddelar så fort vi har åtgärdat problemet.

/Ann-Sophie

Skolchef och Rektor på förskolan

Idag, den 1 juli 2019, träder förskolans nya läroplan i kraft. Det är spännande att det satsas på förskola och några av de förändringar som finns i denna läroplan är: Lekens vikt för lärande, barnkonventionen (blir svensk lag 1 januari 2020), kroppslig interpreterat, jämställdhet, hållbar utveckling med mera. Lpfö18 lyfter även fram förskollärarnas ansvar för undervisningen och deras ledningsansvar för arbetslaget. Den lyfter även att arbetslaget är viktigt för att en förskola med god kvalitet ska ta plats!

Vi på Torhsolken har under vårterminen implementerat denna plan i form av diskussioner samt skapat underlag där vi använt oss av denna läroplan. Vi ser nu fram mot att för djupdyka ytterligare i läroplanen och tolka den utifrån vår förskolas profil!

Hos oss är alla lika viktiga! Små som stora 🙂