Drag Queen Story Hour på Torsholken

I torsdgas (20/2) hade vi besök av Drag Queen story hour som höll i en sagostund med fokus på allas lika värde.
Så här beskriver de själva sitt arbete: ”Drag Queen Story Hour är precis vad det låter, Dragqueens som läser Normkreativa barnböcker och med allas lika värde i grund. När vi läser ger vi barnen positiva queera förebilder som utmanar könsnormerna. Syftet är att barn ska få med sig att dom har rätt att vara som dom är, oavsett vilken identitet de har, hur de ser ut eller var de kommer ifrån. Vi är alla olika och har rätt att vara det.”
De som kom till oss heter Lady busty och Miss Shameless och de brinner för att få öka normkreativiteten och att motverka mobbning, öka förståelse och för att visa allas lika värde. De har pedagogik och teater som bakgrund och har arbetat länge med barn och ungdomar. De använder sig även av tecken som stöd/Takk under sagostunderna. De inkluderar och arbetar självklart kring läroplanen och barnkonventionen.

Enligt Skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567) ska förskolan aktivt arbeta för att förebygga kränkande behandling.

“Varje barn har rätt att utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar utan kränkande behandling. Förskolan har i uppdrag att arbeta för en miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (enligt diskrimineringslagen, skollagen 6kap 8§ och läroplan för förskolan Lpfö18).

Förskolan ska varje år upprätta en plan mot kränkande behandling enligt 6kap 8§ i skollagen. Den ska innehålla aktiva åtgärder utifrån de 7 diskrimeringsgrunderna enligt både skollagen och diskrimineringslagen. De aktiva åtgärderna ska utvärderas varje år och utvärderingen ska ligga till grund för kommande års plan.
Lagarna förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga trakasserier och kränkande behandling. Om trakasserier eller andra kränkningar äger rum i eller i samband med verksamheten är förskolan skyldig att utreda och åtgärda det inträffade.
De sju diskrimineringsgrunderna är:
  • Kön
  • könsidentitet eller könsuttryck 
  • Etnisk tillhörighet 
  • Religion eller annan trosuppfattning 
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning 
  • Ålder “
Från Torsholkens Plan för likabehandling och förebyggande arbete för att motverka diskriminering.